دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 115، مقالات، تیر 1396، صفحه 1-110 
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

صفحه 1-18

10.22092/aj.2018.109088.1113

زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک برای بهبود عملکرد علوفه‌ی ذرت

صفحه 75-90

10.22092/aj.2018.109947.1141

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی