دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 117، مقالات، اسفند 1396، صفحه 1-109 
ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

صفحه 32-52

10.22092/aj.2018.108833.1102

الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان


تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان

صفحه 53-73

10.22092/aj.2018.116108.1210

امیرهوشنگ جلالی؛ حمیدرضا سالمی؛ علیرضا نیکویی؛ ساناز گوانجی؛ مصلح الدین رضایی؛ مرتضی خداقلی؛ نورایر تومانیان