کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 24
1. اثر تراکم‏ های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص‏ های رشد ارقام گندم در گرگان

دوره 32، شماره 02، تابستان 1398، صفحه 42-59

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار


2. ارزیابی کارآیی انرژی در نظام کشاورزی حفاظتی منطقه معتدل-سرد مشهد

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-29

علی اکبر مویدی؛ شجاعت زارع


4. امکان سنجی اختلاط علفکش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-49

مسعود کارگر؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی راستگو


6. اثر نانوذرات نقره سنتزشده زیستی بر ویژگی‌های رشدی و محتوای فلاونوئید گیاه گندم (Triticum aestivum)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-54

شهلا هاشمی؛ زهرا اسرار؛ شهرام پورسیدی؛ مهسا ده زیاری


7. اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان(Triticumaestivum L.)

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-125

نرگس خمدی؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی


9. بررسی عکس العمل گیاه گندم ). Triticum aestivum L ( به مصرف عنصر روی تحت تنش شوری

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-28

لطیفه پوراکبر؛ سونیا مقسومی هولاسو


10. تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط مطلوب و قطع آبیاری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 74-84

مهدی تاج بخش؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ رقیه آقایی اوخچلار


11. اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت و غلظت عناصر ریزمغذی در دانه گندم

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 158-166

فاطمه خمدی؛ موسی مسگرباشی؛ پیمان حسیبی؛ معصومه فرزانه؛ نعیمه عنایت ضمیر


14. تأثیر آمونیوم وکلسیم بر رهاسازی و قابلیت جذب پتاسیم و عملکرد گندم

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 104-110

مهنا وفاخواه؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی؛ امید قاسمی


15. تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر 2 در شرایط دیم

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 118-125

سید مرتضی مرتضوی؛ افشین توکلی؛ محمد حسین محمدی؛ کامران افصحی


16. اثر محلول پاشی مولیبد ن بر عملکرد ، خصوصیات کیفی و شاخصهای رشد گندم د ر شرایط تنش خشکی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 45-54

جواد حسن پور؛ سید مجتبی کنانی؛ ساسان تیموری


18. اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 101-110

طهماسب حسین پور؛ علی احمدی؛ فریبا محمدی؛ رضا دریکوند


19. تجزیه ژنت کیی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 91-100

سلیمان محمدی؛ اسماعیل محمودی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی


20. استخراج توده زنده گندم با استفاده از داده های ماهواره ای و رگرسیون وزنی مکانی

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 121-128

عاشورلو داود؛ علی اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ متین شهری


22. مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط صفات مهم زراعی بخشی از توده گندم های کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 76-86

امیر حسن پوردانش؛ یوسف ارشد؛ شاهین واعظی؛ ورهرام رشیدی