کلیدواژه‌ها = درصد روغن
بررسی واکنش برخی ژنوتیپ های کلزا به تنش خشکی

دوره 32، شماره 04، اسفند 1398، صفحه 59-75

10.22092/aj.2019.121181.1266

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد


تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا

دوره 29، شماره 2، تیر 1395، صفحه 95-104

10.22092/aj.2016.109350

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


بررسی تأثیر کاربرد گوگرد و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی ). )Linum ustatissimum L

دوره 28، شماره 4، دی 1394، صفحه 35-42

10.22092/aj.2016.106740

قباد شعبانی؛ شهاب خوشخو؛ محمود خرمی وفا؛ مجتبی جعفرزاده؛ علی اکبرآبادی