کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعیین بهترین تاریخ کاشت بر اساس روز- درجه رشد و تراکم بوته در برنج (Oryza sativa L.) رقم تیسا

دوره 33، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 125-137

10.22092/aj.2020.126741.1413

رحمان عرفانی؛ ابوذر عباسیان؛ مجید ستاری؛ علی محدثی؛ فاطمه توسلی؛ حسین رحیم سروش؛ مهران سعیدی؛ محمد محمد یوسفی؛ ناهید فتحی؛ هدی آبادیان


تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر 2 در شرایط دیم

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 118-125

10.22092/aj.2015.105731

سید مرتضی مرتضوی؛ افشین توکلی؛ محمد حسین محمدی؛ کامران افصحی


تخمین پارامترهای ژنتیکی و عمل ژن برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد پنبه(Gossypiumhirsutum)

دوره 27، شماره 105، دی 1393، صفحه 10-17

10.22092/aj.2014.103050

محمد علی دولتی؛ عمران عمران عالیشاه، عمران عالیشاه؛ عبداله محمدی