کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی تنوع بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج ایرانی و خارجی بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی در ژنوتیپ‌های سویا تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم‌آبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 82-100

سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابائی؛ هادی علی پور


3. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و ارزیابی روابط صفات زراعی در لاین های برنج متحمل به سرما

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 159-166

لطفعلی لطفی چمگاوی؛ فرود صالحی؛ حمیدرضا باقری فرادنبه


5. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 162-170

احمد اسماعیلی؛ امین نوروزی اصل؛ علیرضا زبرجدی؛ رضا دریکوند؛ خسرو عزیزی


6. بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 193-203

ابراهیم معصوم پور؛ احمد موسی پور گرجی؛ یونس شرقی


8. تجزیه ژنت کیی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 91-100

سلیمان محمدی؛ اسماعیل محمودی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی


9. مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط صفات مهم زراعی بخشی از توده گندم های کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 76-86

امیر حسن پوردانش؛ یوسف ارشد؛ شاهین واعظی؛ ورهرام رشیدی