نویسنده = رضا صدرآبادی حقیقی
اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 71-54

10.22092/aj.2022.357490.1585

سیدعلی مروت؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ علیرضا سوهانی دربان؛ منصور صلاتی


بررسی اثرات تراکم بوته و کود بیولوژیک بر خصوصیات زراعی ، عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام تجاری سه گونه ارزن

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 87-72

10.22092/aj.2022.355568.1559

وحید مرادنژادحصاری؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ علی باقرزاده چهارجویی؛ محسن قاسمی