نویسنده = کریم عرب سلمانی
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی در نتاج حاصل از تلاقی بین طالبی و خربزه

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 14-1

10.22092/aj.2022.352350.1506

پیمان جعفری؛ کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی


درخشان، رقم جدید بادمجان قلمی مناسب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم

دوره 33، شماره 3، آذر 1399، صفحه 23-36

10.22092/aj.2020.342694.1470

محمود باقری؛ عبدالجمیل زربخش؛ کریم عربسلمانی؛ عالیه امامی؛ رامین حاجیان فر؛ سیب‌گل خوشکام؛ زینب عنافجه؛ ناهید آملی