کلیدواژه‌ها = اندازه اثر
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 53-35

10.22092/aj.2022.357496.1586

مهدی نصیری محلاتی؛ صادق بهامین؛ امین فتحی؛ سید علیرضا بهشتی