کلیدواژه‌ها = عملکرد زیست‌توده
بررسی تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزا (Brassica napus. L) در جیرفت

دوره 33، شماره 02، مرداد 1399، صفحه 135-151

10.22092/aj.2020.127819.1433

زهرا امیری قنات سامان؛ بهاره پارسامطلق؛ مهدیه امیری نژاد؛ امان اله سلیمانی