کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 35، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 53-35

10.22092/aj.2022.357496.1586

مهدی نصیری محلاتی؛ صادق بهامین؛ امین فتحی؛ سید علیرضا بهشتی


ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی موثر بر عملکرد در برخی ارقام برنج ایرانی

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 73-78

10.22092/aj.2015.105678

حمید بیک زاده؛ سید محمد علوی سینی؛ مهدی بیات؛ علی اکبر ایزدی