نویسنده = حمید رضا بابائی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی در ژنوتیپ‌های سویا تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم‌آبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 82-100

سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابائی؛ هادی علی پور