دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس دیم با روش‌های پارامتری و ناپارامتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22092/aj.2022.351573.1500

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ پیام پزشک‌پور؛ امیر میرزائی؛ پیمان شریفی