دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. اثر مصرف کود نیتروژن و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد (Sesamum indicum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22092/aj.2022.351393.1494

سیده سمیه حسینی؛ مجید مجیدیان؛ مسعود اصفهانی


3. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد توده‌های بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) به سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22092/aj.2022.355803.1563

هادی نصرتی؛ مرجان دیانت؛ مسعود رفیعی؛ جواد حسن پور