نویسنده = محمد علی پور
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 18-25

علی سلیمانی؛ مصطفی ولیزاده؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ سعید اهری زاد؛ محمد علی پور