نویسنده = Gh. Rahimi Darabad
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

دوره 28، شماره 3، مهر 1394، صفحه 114-119

10.22092/aj.2016.106730

غلامرضا رحیمی درآباد؛ مرتضی برمکی؛ رئوف سیدشریفی


بررسی برخی از شاخص های رشد در کشت مخلوط سیب زمینی و گلرنگ

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 173-179

10.22092/aj.2014.101838

غلامرضا رحیمی درآباد؛ مرتضی برمکی؛ رئوف سید شریفی