اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد مقدم

اصلاح نباتات استاد دانشگاه تبریز
Publon Web of Science ResearcherID 
AAE-7703-2021

moghaddam_vtabrizu.ac.ir
0000-0002-3891-2350

h-index: 21