اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سید ابوالقاسم محمدی

بیوتکنولوژی استاد دانشگاه تبریز
PublonWeb of Science ResearcherID 
AAD-6825-2022

mohammaditabrizu.ac.ir
0411-3392070
0000-0003-4388-7361

h-index: 40