اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود نجف نجفی

دانشیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
Publon Web of Science ResearcherID :B-2987-2017

mnajafi.mhdgmail.com
33822370
0000-0002-0188-6910

سردبیر

علیرضا بهشتی

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیاربازنشسته بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
Publon Web of Science ResearcherID 
J-5075-2017

arbeheshti81yahoo.com
0000-0003-1369-207X

اعضای هیات تحریریه

علیرضا کوچکی

زراعت استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
Publon, Web of science Research ID : M-9965-2018

akooch.profcms.um.ac.ir/
akoochekium.ac.ir
051-38805799
0000-0002-4820-8906

h-index: 30  

مسعود اصفهانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه گیلان
Publon, Web of science Research ID : AAA-3967-2019

guilan.ac.ir/~esfahani
esfahaniguilan.ac.ir
0000-0003-2288-7944

h-index: 16  

رضا توکل افشاری

فیزیولوژی بذر استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
Publon, Web of science Research ID:F-1607-2015

tavakolafshari.profcms.um.ac.ir/
tavakkolut.ac.ir
0000-0003-0073-8665

h-index: 24  

مهدی پارسا

زراعت دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

parsaum.ac.ir

پرویز رضوانی مقدم

زراعت استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Publon Web of Science ResearcherID 
B-2746-2015

rezvani.profcms.um.ac.ir/
prm93yahoo.com
051-38805796
0000-0002-3827-3878

h-index: 21  

حمید رضا شریفی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
Publons, Research ID: K-7225-2017

hrsharifi1349yahoo.com
0000-0002-4223-5727

h-index: 6  

احمد زارع فیض آبادی

اکولوژی استاد سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

azarea.2002yahoo.com

بهنام کامکار

بوم شناسی زراعی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

Publon, Web of Science ResearcherID  AAD-7468-2020

kamkar.profcms.um.ac.ir/
kamkargau.ac.ir
0000-0003-1309-8433

h-index: 23  

سید ابوالقاسم محمدی

بیوتکنولوژی استاد دانشگاه تبریز
PublonWeb of Science ResearcherID 
AAD-6825-2022

mohammaditabrizu.ac.ir
0411-3392070
0000-0003-4388-7361

h-index: 40  

محمد مقدم

اصلاح نباتات استاد دانشگاه تبریز
Publon Web of Science ResearcherID 
AAE-7703-2021

moghaddam_vtabrizu.ac.ir
0000-0002-3891-2350

h-index: 21  

علیرضا بهشتی

اکولوژی دانشیار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

arbeheshti81yahoo.com
0000-0003-1369-207X

مدیر داخلی

مجید رضا کیانی

بوم شناسی زراعی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

m.kianiareeo.ac.ir
05133822301
0000-0002-3587-3245