اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پرویز رضوانی مقدم

زراعت استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Publon Web of Science ResearcherID 
B-2746-2015

rezvani.profcms.um.ac.ir/
prm93yahoo.com
051-38805796
0000-0002-3827-3878

h-index: 21