اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علیرضا بهشتی

زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیاربازنشسته بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
Publon Web of Science ResearcherID 
J-5075-2017

arbeheshti81yahoo.com
0000-0003-1369-207X