بررسی کارایی علف کش پندی متالین (پرول) در مقایسه با سایر علف کش های رایج در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد علف‌های‌هرز

چکیده

به منظور بررسی و مقایسۀ کارایی علف‌کش پندی متالین (پرول) با سایر علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی در همدان، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 8 تیمار و سه تکرار در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش متری‌بیوزین به مقدار 75/0 کیلو‌گرم در هکتار، سولفوسولفورون به مقدار 30 گرم در هکتار، گراماکسون به مقدار ‌‌3 لیتر در هکتار، ریم‌سولفورون 100 گرم در هکتار، پندی‌متالین در سه سطح 5/2، 3 و 5/3 لیتر در هکتار و وجین‌دستی بود. اندازه‌گیری تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز در 15، 30 و 45 روز پس از سمپاشی برای تمامی گونه‌های علف‌هرز انجام شد. براساس نتایج، کمترین تراکم و وزن خشک و علف‌های‌هرز در متری‌بیوزین مشاهده شد. مؤثرترین تیمار ‌در افزایش وزن خشک بوته سیب‌زمینی در 15،‌30‌ و 45‌ روز پس از سبزشدن بوته سیب‌زمینی بعد از تیمار وجین دستی در علف‌کش متری‌بیوزین به ترتیب با 09/65، 28/70 و 35/72 درصد مشاهده شد. بیشترین درصد افزایش عملکرد غده سیب‌زمینی نیز مربوط به تیمار وجین دستی با 2/22 درصد و پس از آن در تیمار‌های متری‌بیوزین به میزان 8/19 درصد و ریم‌سولفورون به مقدار 9/16 درصد بود. کاربرد علف‌کش پندی‌متالین در بالاترین دُز مصرفی 5/3 لیتر در هکتار منجر به 4/32 درصد افزایش عملکرد کل غده‌های سیب زمینی نسبت به تیمار شاهد شد درحالیکه این مقدار برای علف‌کش متری‌بیوزین با غلظت 75/0 کیلوگرم در هکتار، 49 درصد بود. در مجموع، علف‌کش متری‌بیوزین بعنوان بهترین تیمار علف‌کشی برای کنترل مطلوب علف‌های‌هرز در اراضی سیب‌زمینی در شهرستان همدان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها