تاثیر انواع خاک‌پوشهای پلی‌اتیلن در کاهش آلودگی بیماریهای مهم ویروسی و آفات مکنده در خربزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

2 استاد پژوهش در بخش ویروس شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

استفاده از خاک‌پوش پلاستیک می‌تواند یک راه کار جایگزین برای دور کردن حشرات ناقل بدلیل انعکاس طول موج نوری UV که دورکننده حشرات مکنده می باشد بوده و در نتیجه کاهش خسارت عوامل ویروسی با ناقل حشرات در زراعت خربزه باشند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و انتخاب لایه پلاستیک مناسب با کاربرد چند منظوره و منطبق با نیاز کشاورزان بود.به این منظور شش تیمارمورد آزمایش شامل خاک‌پوش پلاستیکی در چهار رنگ شامل پلاستیک شفاف بی‌رنگ، پلاستیک سفید، پلاستیک دو رنگ نقره در رو و مشکی در زیر، پلاستیک مشکی و دو شاهد بدون خاک‌پوش با وجین دستی علف های هرز و بدون خاک‌پوش بدون کنترل علف‌های هرز انتخاب شدند. نتایج حاصله از اجرای این پروژه نشان داده است که در کاهش جمعیت آفات مکنده شامل: شته، تریپس و مگس سفید، مالچ نقره توانسته است از کارایی خوبی برخوردار باشد و بدنبال آن مالچ سفید و سیاه قرار گیرند. بطوریکه استفاده از خاک‌پوش نقره طی سال اول و دوم آزمایش با 75/43%و 73/36% به ترتیب بالاترین کارایی را در کاهش جمعیت شته به خود اختصاص داد. در مورد بیماری‌های ویروسیCMV ، CABYV, ZYMVو WMV، خاک‌پوش نقره با 8/88% و 1/77% کاهش آلودگی نسبت به شاهد بدون کنترل طی 30 روز پس از انتقال نشاء بترتیب در سال اول و دوم در جایگاه نخست قرار گرفت. بالاترین عملکرد محصول به خاک‌پوش سیاه و نقره با مقادیر 2/12604 و9/12447 در سال اول و 20143 و 17095 کیلوگرم در هکتار در سال دوم بدون اختلاف معنی دار با یکدیگر تعلق گرفت.

کلیدواژه‌ها