شناسایی لاین‌های اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم نرعقیم WA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانش آموخته اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، arefyazdah@gmail.com،

2 دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه اصلاح نباتات

چکیده

به منظور بررسی صفات زراعی 16 ژنوتیپ جدید اعاده کننده باروری در برنج و همچنین ارزیابی ژنوم هسته‌ای آن‌ها، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در طی سال‌های 97 و 98 انجام گرفت. در سال اول صفات زراعی ژنوتیپ‌های اعاده کننده باروری از جمله ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد دانه، تعداد دانه پر، طول دانه، قطر دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه‌گیری و این ژنوتیپ‌ها با پایه نر‌عقیم نداA تلاقی داده شدند. در سال دوم هیبرید‌های حاصل به همراه والدین خود در مزرعه کشت و قابلیت اعاده باروری لاین‌ها بررسی شد. در مرحله گل‌دهی، دانه‌های گرده‌ی بوته‌های هیبرید با محلول یدید یدور پتاسیم یک درصد رنگ آمیزی و درصد باروری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان باروری خوشه آن‌ها نیز در مرحله رسیدگی ارزیابی شد. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که باروری دانه‌ گرده‌ و خوشه هیبرید‌های NedaA/K7، NedaA/K12 و NedaA/K16 بیش از 80 درصد بوده است و مقادیر هتروزیس برای عملکرد دانه در این هیبرید‌ها به ترتیب 47/93، 95/98 و 12/26 درصد بود. بنابراین با توجه به درصد باروری بالای دانه گرده و خوشه و نیز مقادیر بالای عملکرد، 3 لاین K7، K12 و K16 می‌توانند به عنوان منابع جدید اعاده کننده باروری در تکنولوژی تولید بذر هیبرید در برنج مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها