بیتا، رقم جدید بادمجان قلمی مناسب برای کشت در مناطق گرم و معتدل گرم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 2- محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

4 استادیار، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

رقم جدید بادمجان بیتا (لاینD1 ) در طی سال‏های 97-1385 و به روش انتخاب لاین خالص (انتخاب تک‏بوته) از توده بومی بادمجان قصری دزفول گزینش، ارزیابی و معرفی شد. این لاین در طول تمامی آزمایشات مقایسه عملکرد همواره جزو لاین‏های برتر انتخاب شد. در آزمایشات پیشرفته مقایسه عملکرد (1389) در مناطق کرج، ورامین و دزفول، لاین D1 با عملکرد 7/38 تن در هکتار و با ویژگی‏های کیفی مناسب به عنوان یکی از لاین‏های برتر انتخاب و وارد آزمایشات مقایسه عملکرد سازگاری گردید. بر اساس نتایج تجزیه مرکب آزمایشات سازگاری و پایداری در مناطق کرج، دزفول، ارومیه، جیرفت و ساری، لاین D1 با متوسط عملکرد 7/33 تن در هکتار رتبه دوم را در بین تمامی لاین‏های مورد بررسی به خود اختصاص داد و در آنالیز پایداری به روش AMMI و ضریب برتری نسبی، این لاین بالاترین پایداری عملکرد را به خود اختصاص داد. لاین D1 با دارا بودن عملکرد بالا، بالاترین پایداری عملکرد در مناطق مورد بررسی و ویژگی‏های کیفی بسیار مناسب میوه، در سال 1397 به عنوان رقم بیتا معرفی شد.

کلیدواژه‌ها