کلیدواژه‌ها = تراکم
بررسی مقادیر کود نیتروژن و فاصله کاشت بر ویژگیهای زراعی لاین 8615 برنج

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.22092/aj.2016.112582

یوسف نیک نژاد؛ محمد حسین زمانی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی نصیری


بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 136-141

10.22092/aj.2014.101821

غلامرضا زارعی؛ حسین شمسی محمودآبادی؛ سیدعلی طباطبائی؛ سیدعلیرضا محترم