کلیدواژه‌ها = وزن خشک
بررسی واکنش ارقام گندم آبی به کاربرد علفکش توتال 80%WG (متسولفورون-متیل+سولفوسولفورون) در مناطق مختلف کشور

دوره 30، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 49-63

10.22092/aj.2017.109842.1136

محمد حسن هادی زاده؛ مجید عباسپور؛ محمد رضا کرمی نژاد؛ محمد فریدون پور


بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش

دوره 29، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 147-155

10.22092/aj.2016.109573

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی،؛ مهدی راستگو؛ محمد کافی