کلیدواژه‌ها = برنج
ارزیابی میزان اعاده‌کنندگی باروری و هتروزیس برخی از ژنوتیپ‌های برنج

دوره 34، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 93-107

10.22092/aj.2021.351486.1498

عمار قلی‌زاده قرا؛ غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت زاده قراخیل؛ حمید نجفی زرینی


برهمکنش منابع کودی سیلیس و فسفر بر شاخص‌های مرتبط به خوابیدگی بوته و جذب عناصر در برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی

دوره 33، شماره 02، مرداد 1399، صفحه 46-68

10.22092/aj.2019.126116.1400

فاطمه عبدی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری


مقایسه سامانه‌های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و ویژگی‌های خاک در سه منطقه استان مازندران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 101-122

10.22092/aj.2018.122292.1309

رحمان عرفانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدزمان نوری؛ رحمت عباسی


ارزیابی تنوع بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج ایرانی و خارجی بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-18

10.22092/aj.2018.101495.1018

حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

دوره 29، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-19

10.22092/aj.2016.112591

یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش


تاثیر مقادیر نیتروژن و تعداد نشاء بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج فجر و شیرودی

دوره 28، شماره 3، مهر 1394، صفحه 91-98

10.22092/aj.2015.106727

رحیم شهیدی پور؛ علی رضا دانشمند؛ حمیدرضا مبصر؛ حسن یوسف نیا پاشا


تأثیر کاربرد برگی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد شلتوک، مقدار و کارایی نیتروژن در برنج

دوره 28، شماره 3، مهر 1394، صفحه 127-136

10.22092/aj.2016.106732

سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار


بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa

دوره 28، شماره 107، تیر 1394، صفحه 8-16

10.22092/aj.2015.105680

افروز رمضان پور؛ همت اله پیردشتی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ سیده حدیثه بهاری ساروی


بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و ارزیابی روابط صفات زراعی در لاین های برنج متحمل به سرما

دوره 28، شماره 107، تیر 1394، صفحه 159-166

10.22092/aj.2015.105717

لطفعلی لطفی چمگاوی؛ فرود صالحی؛ حمیدرضا باقری فرادنبه


بررسی بیلان انرژی و هزینه تولید در زراعت ارقام برنج محلی و اصلاح شده در استان گیلان

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 21-28

10.22092/aj.2015.105672

آذرخش ترابی جفرودی؛ شایگان ادیبی؛ عبداله حسن زاده قورت تپه


ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی موثر بر عملکرد در برخی ارقام برنج ایرانی

دوره 28، شماره 106، فروردین 1394، صفحه 73-78

10.22092/aj.2015.105678

حمید بیک زاده؛ سید محمد علوی سینی؛ مهدی بیات؛ علی اکبر ایزدی


اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 2-8

10.22092/aj.2014.101537

غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ محمود صیادی


توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 29-39

10.22092/aj.2014.101581

لیلا خزایی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ ابوبکر جوهرعلی


بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، خواص کمی و کیفی دانه دو رقم برنج )طارم و شیرودی(

دوره 27، شماره 104، مهر 1393، صفحه 69-75

10.22092/aj.2014.101680

مصطفی یوسفیان؛ بهروز عربزاده؛ صاحب سودایی مشایی؛ یاسر محمدی نشلی